Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu www.hoffen.com.pl

1 DEFINICJE

1 Następujące pojęcia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:
1 „Administrator” oznacza EVANGELISTS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Bema 65, 01-244 Warszawie, NIP 525-25-06-196 REGON 142930996.
2 „Informacja handlowa” oznacza informację handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
3 „Serwis” oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem: www.hoffen.com.pl za pośrednictwem którego Administrator Świadczy Usługi na rzecz Użytkowników, a także prowadzi inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
4 „Usługi” oznacza usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu do których należą w szczególności tworzenie spersonalizowanej oferty dla Użytkownika dostosowanej do jego preferencji zakupowych oraz umożliwienie bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Serwisu
5 „Użytkownik” oznacza każdą osobę korzystającą z Serwisu.

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 Za pośrednictwem Serwisu Administrator może świadczyć Usługi oraz prowadzić inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
2 Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora związane z korzystaniem z Serwisu, w tym w szczególności zasady świadczenia Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
3 Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień przy korzystaniu z Serwisu.
4 Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawartej pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest Świadczenie Usług.
5 Regulamin jest udostępniony w Serwisie w formie umożliwiającej jego pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu.
6 Właścicielem i podmiotem zarządzającym Serwisem jest Administrator.

3 WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1 Do korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądania jej zasobów (dowolna przeglądarka internetowa), do których należą w szczególności:
1 [Komputer PC z procesorem [1.5GHz/2.5GHz];
2 MS Windows XP SP3, Vista SP1 (bez wersji Home Basic), Windows 7 (bez wersji Home Basic);
3 [1GB/5GB] wolnego miejsca na dysku twardym;
4 RAM XP [512MB/1GB], Vista, Windows 7 [1GB/2GB];
5 Rozdzielczość ekranu [1024×768/1280×1024];
6 Mysz;
7 Klawiatura;
8 MS Internet Explorer 8.0 lub Firefox 3.0.]
4 REKLAMACJE
1 Użytkownik może złożyć reklamację w sprawach związanych ze świadczeniem Usług.
2 Reklamacje składane są w drodze wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na następujący adres Administratora: info@evangelists.pl.
3 Reklamacja Użytkownika powinna zawierać: Imię i nazwisko, adres mailowy, oznaczenie Usługi, której reklamacja dotyczy, opis nieprawidłowości będących przyczyną reklamacji oraz datę wykrycia nieprawidłowości.
4 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Administrator powiadomi Użytkownika o uwzględnieniu albo odmowie uwzględnienia reklamacji pocztą elektroniczną na wskazany adres.

5 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1 Administrator chroni prywatność Użytkowników zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także cele i zasady wykorzystywania w Serwisie plików cookies określa Polityka Prywatności stanowiąca integralną część Regulaminu.
2 Administrator może gromadzić adresy IP (numery interfejsu sieciowego) Użytkowników, które są zapisywane w logach systemowych Serwisu. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).

6 ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1 Treści zamieszczone przez Administratora w Serwisie, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot chronionych praw Administratora lub innych osób. Jakiekolwiek korzystanie z nich, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie, wymaga uprzedniej zgody Administratora lub innego podmiotu uprawnionego.
2 Serwis może być okresowo niedostępny w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub aktualizacyjnych. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej pracy Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu.
3 Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić bezpieczeństwo własnych urządzeń, wykorzystywanych do korzystania z Serwisu, w tym korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz rozwiązań typu firewall. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka związane z korzystaniem przez Użytkownika z sieci Internet, w tym w szczególności za działanie niechcianego lub złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, programów szpiegujących oraz inne sposoby możliwego naruszania bezpieczeństwa oprogramowania, danych lub urządzeń Użytkownika.
4 Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które miałyby na celu umyślne zakłócenie pracy lub naruszenie bezpieczeństwa Serwisu.

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Administrator poinformuje Użytkowników o zmianach Regulaminu poprzez podanie wiadomości o zmianie Regulaminu na stronie głównej Serwisu na okres [14] kolejnych dni kalendarzowych.
2 Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie głównej Serwisu.
3 Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej info@evangelists.pl.
4 Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.